ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Danini Slaapcomfort bvba (hierna de verkoper) zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze website www.danini.be, behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Door het plaatsen van een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden. Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan. Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is. De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk op de hoogte stellen en bijgevolg zullen de gewijzigde verkoopvoorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Contactgegevens Verkoper

Danini Slaapcomfort bvba, Rijksweg 49, 3650 Dilsen-Stokkem – België  
Rekeningnummer: CENTEA BE35-8601-1589-1437  
BTW BE 0843-292-066  
Mail: info@danini.be  
Tel +32 (0)89 75 70 44.

 

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief zo ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen etc. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden. Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper

 

Verzending

De verzending van kleine artikelen is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs. De levering gebeurt op het door de koper ingegeven adres dooreen koerierdienst. Verzendingen kunnen enkel plaatsvinden op adressen die gelegen zijn in België (zie verzendtarieven), met uitzondering van postbussen. Verzending is gratis. Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden.

We trachten binnen 48 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen, deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper.

Danini Slaapcomfort bvba heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden.

De pakketten worden verstuurd via bpost of een andere koerierdienst. In geval van niet-levering van de goederen, zullen de reeds betaalde bedragen aan de koper worden terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

 

Levering

Gratis levering binnen Benelux, tenzij anders vermeld.

Matrassen, toppers en bedbodems worden in huis geleverd en geplaatst door onze eigen plaatsingsdienst. Wij nemen zelf contact met u op om een datum en uur af te spreken.

Indien u niet aanwezig bent op het afgesproken moment wordt er 100 euro verplaatsingskosten aangerekend. Indien wij onze goederen niet via de reguliere weg kunnen leveren op het afgesproken moment wordt er eveneens 100 euro verplaatsingskosten aangerekend.

Let op: indien er een verhuislift nodig is, dient deze door u te worden voorzien en betaald

 

Territoriale uitsluitingen

Levering en verzending uitsluitend in Benelux, tenzij anders overeengekomen met de klant.

 

Overmacht

Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit. Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen oorlog, stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van grondstoffen, brand, overstromingen of alle natuurrampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt.

 

Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, taxen en verzendkosten, tenzij anders vermeld bij het artikel.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 

Betalingen

– Cash/ bancontact/ Visa: indien u de bestelling afhaalt in onze showroom te Dilsen-Stokkem, Rijksweg 49.

– Cash: indien wij de goederen zelf komen leveren.

– Bancontact/Visa/Mastercard/overschrijving: voor kleine artikelen die verstuurd worden via bpost of andere koerierdienst. Verzending vindt pas plaats na betaling van het volledige bedrag.

De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen.

Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen ( vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zo niet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.

 

De verzendkosten alsmede het verzendrisico voor een retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

 

Artikelen, welke zijn afgeprijsd of actiematig of tijdens de soldenperiode aan een verminderde prijs worden aangeboden, kunnen niet geretourneerd worden.

 

Retourneren

Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:

U dient ons na ontvangst van uw bestelling binnen de 14 kalenderdagen per mail(info@danini.be) van de retournering op de hoogte te stellen. U ontvangt dan een retourbon die u ingevuld met het artikel dient mee te sturen of meebrengt wanneer u de artikelen terugbrengt.

Het artikel dient binnen de 19 kalenderdagen (5 dagen na het einde van de verzakingstermijn) na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.

De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongebruikt en in de originele en ongeopende verpakking te worden teruggestuurd of teruggebracht.

 

Worden niet teruggenomen : (ook al worden ze tijdig terugbezorgd)

Artikelen die werden beschadigd of bevuild door de koper.

Artikelen waarvan de verpakking niet de originele is of geopend is of onvolledige artikelen.

Artikelen beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of uzelf.

Artikelen teruggezonden in slechte staat blijven bij Danini Slaapcomfort bvba ter beschikking van de koper die ze kan afhalen.

 

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

Opgelet: de verzendkosten voor het retour sturen komt voor rekening van de klant.

Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.

 

RETOURADRES: Danini Slaapcomfort bvba, Rijksweg 49 , 3650 Dilsen-Stokkem ( België ).

 

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van “Danini Slaapcomfort bvba” tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.

 

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering de producten in originele staat; ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, terug aan de verkoper te bezorgen tegen ontvangstbewijs. Waarbij de verkoper binnen de 30 dagen na ontvangst van het product gehouden is het door de koper betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een door de koper aan te geven bankrekening.

Het risico van de terugzending van het product van de koper aan de verkoper wordt uitsluitend gedragen door de koper. Bij niet correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper dewelke het alsdan binnen een termijn van 14 dagen kan komen afhalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper op diens kosten ook door de verkoper kan terugbezorgd worden aan de koper tegen een door de verkoper vooraf mee te delen prijs dewelke minstens dezelfde prijs is als van de eerste levering van het product aan de koper.

 

Klachten

Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 8 kalenderdagen na de dag van leveringen bij aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld.

U kan klachten richten tot: Danini Slaapcomfort bvba, Rijksweg 49 , 3650 Dilsen-Stokkem ( België )

 

Garantieregeling

Matrassen en boxsprings: bijgevoegd bij en afhankelijk van het artikel tussen 2 en 15 jaar garantie.

Deze garantie is degraderend en staat duidelijk vermeld in de garantievoorwaarden van het desbetreffende artikel.

 

Lattenbodems: 2 jaar garantie

Op motoren en toebehoren van elektrische boxsprings en elektrische lattenbodems: 2 jaar garantie.

Regelmatig keren van de matras zal de levensduur van de matras aanzienlijk verlengen.

Gebruik een goed ventilerende- en ondersteunende bedbodem ( bv. Lattenbodem, schotelbodem, boxspring,…) ter bevordering van het comfort en de levensduur van het matras..

Gebruik géén harde matrasdrager ( bv. Hardboard of plankenbodem ). Bij gebruik van dit soort bedbodem vervalt de matras-garantie volledig.

Om te voorkomen dat de matrashoes beschadigd of vuil wordt adviseren wij het gebruik van een goed ventilerende matrasbeschermer.

Garantie is niet van toepassing op de hoes van een matras of topdekmatras.

Opgelet: tijdens de eerste maanden van gebruik kunnen de comfortlagen van het matras lichtelijk vervormen.

Dit is een normaal verschijnsel doordat de matras zich aanpast aan Uw lichaam, en veranderd niets aan de ondersteunende eigenschappen van het matras.

 

Uitgesloten van garantie/klachten:

Onoordeelkundig en:of verkeerdelijk gebruik van het artikel

Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid

Van buitenaf komend onheil (natuurrampen, wateroverlast, blikseminslag, …)

Kraken of piepen van de bewegende onderdelen van een boxspring of lattenbodem.

 

Matrassen en boxsprings bestaan uit zachte, flexibele materialen, waardoor deze niet op de millimeter nauwkeurig geproduceerd kunnen worden.

Afwijkingen tot 3% van de nominale maat vallen binnen de tolerantie.

 

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, …)

 

Nietigheid

Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

Toepasselijk recht

Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

 

Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper, o.m. voor de administratie van zijn klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en kastickets, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper.

De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot:

Danini Slaapcomfort bvba Rijksweg 49
3650 Dilsen-Stokkem ( België )

Sluit Menu
×
×

Winkelmand